A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Humántrénert Bt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 24.) Önt, mint a www.work-life-balance.co internetes oldalon elérhető honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: ”GDPR”) 12. cikkében foglalt kötelezettségemnek eleget téve tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassam az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységemről.

1. ALAPELVEK, AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGZÓK SZEMÉLYE

Az adatkezelés során követett alapelvek

Az adatkezelési tevékenységem során alábbi alapelveket követem:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem keze-lem a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve).
c) az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és re-levánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve).
d) minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy he-lyesbítem („pontosság” elve).
e) a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság” elve).
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfe-lelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmi-sítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Mi alapján kezelem az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait eltérő jogalappal kezelhetem attól függően, hogy Ön a személyes adatot milyen szol-gáltatás igénybevétele során adta meg részemre, ugyanakkor kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezelek, egyéb módon nem gyűjtök személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
b) előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
c) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;
d) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik sze-mélynek fűződik jogos érdeke, például honlapom, webáruházam működtetése, fejlesztése és biztonsá-ga.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelését a Humántrénert Bt. végzi.
– székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 24.
– honlap: work-life-balance.co
– postacímem: 1162 Budapest, Kendermag u. 78.
– telefonszámom: +36 30 3234444
– e-mail címem: hello@work-life-balance.co

Rajtam kívül kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az általam végzett adatkezelési tevékenység során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, kötele-zettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében harmadik személyeket veszek igénybe. Ezen harma-dik személyek („adatfeldolgozók”) az én megbízásomból, az én nevemben az Ön személyes adataival adatke-zelési tevékenységet végezhetnek.
A Honlapom tárhelyszolgáltatója az ___________. (székhely: _______________________, e-mail: ___________________ a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”).

2. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerül-nek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik haszná-latáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első láto-gatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléski-egyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

Milyen sütiket használ a work-life-balance.co honlap?

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies, vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglene-sek és addig tárolnak információkat, ameddig Ön használja a honlapot, azt követően automatikusan törlőd-nek. A munkamenet sütik célja nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz, honlapunk kulcsfon-tosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, de nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni. 

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállítása-itól is függhet. Társaságunk analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkü-lönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit, és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén tárolja Társaságunk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújt a honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. 

Társaságunk funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy Ön milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az Ön által végrehajtott felhasználói változtatások). Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a hon-lap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevé-kenységét, és Társaságunk nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más weboldalakon keresztül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működik. 

Társaságunk különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el az Ön számítógé-pén. Társaságunk az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Ads remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirde-téseket jelenítsen meg az Ön számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Társaságunk a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön, a Purechat kódját, amelynek célja, hogy ________________; az Addthis kódját, amelynek célja, hogy ___________.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

3. AZ ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Hogyan gondoskodok az Ön személyes adatainak biztonságáról?

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
Külföldre nem továbbítok adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-badság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshet-nek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatá-rozott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizem a fizikai hozzáférést, munkavállalóimat folyamatosan oktatom és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartom. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapon keresztül törté-nő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a beérkezett adatok tekintetében szi-gorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

4. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

– Ön jogosult az általam végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
– Ön jogosult az általam kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
– Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti az adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatke-zelés kivételével);
– Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;
– Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– Telefon: +36 (1) 391-1400
– Fax: +36 (1) 391-1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgo-zóim által – feldolgozott
– adatairól,
– azok forrásáról,
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett in-tézkedéseinkről, továbbá
– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visz-szatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektro-nikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az eset-ben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltako-zási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szem-ben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyi-ben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ta-golt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szer-ződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Társaságunk az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére,

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a la-kóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb, tevékenységünkre irányadó jogszabályok?

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szol-gáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tör-vény (Grtv.)
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Budapest, 2019. december 5.